Skole

Princip for vikardækning

Princip for vikardækning på Haarby Skole

 

Som hovedregel vikarbesættes alle timer. Der er dog visse forbehold, som gælder ved korterevarende fravær:

 

 

  • Valgfag på 7. 8. og 9. årgang kan evt. ikke dækkes med kvalificeret vikar, i så fald aflyses, eller eleverne kan efter aftale med læreren arbejde selvstændigt i faglokalet. 

 

  • For elever på 7. – 9. årgang kan der forekomme aflysninger af yderlektioner. Det tilstræbes at eleverne får besked om dette tidligst muligt, og aflysningerne sker under hensyntagen til det lovpligtige årlige timetal og til skolens tilsynsforpligtigelse.  

 

  • Specialfunktioner / støttefunktioner kan evt. aflyses. 

 

  • I særlige tilfælde kan klassen sidde alene og arbejde selvstændigt under opsyn af en lærer, der underviser i nærheden. 

 

  • Ved længerevarende fravær tilstræbes, at det er samme vikar i hele perioden.

 

  • Tilkaldevikarer får så vidt muligt oplysning om den plan, som var lagt for timerne

 

  • Der gives i videst mulig omfang vikaradgang til Meebook og til ugeplaner.

 

Godkendt af skolebestyrelsen d. 15. februar 2011. Revideret feb. 2018