Skole

Principper for dannelse af nye 7. klasser

På Haarby Skole dannes der nye klasser efter 6. klassetrin.

 

Alle elever til kommende 7. årgang fordeles med hjælp fra afgivende skoler og klasselærere på 6. årgang efter de kriterier, som ses nedenfor.

Skolens ledelse og lærere fastlægger den endelige klassesammensætning inden efterårsferien.

 

For at sikre, at klasserne/årgangen kommer til at fungere på en måde, så det tilgodeser elevernes faglige og sociale udvikling, arbejdes efter følgende principper:

 

I løbet af foråret indbydes til orienteringsmøde for alle elever og forældre fra 6. klasser på Haarby Skole, og der rettes henvendelse til skoleledere på naboskoler uden overbygning, som kan videreformidle dato, dagsorden mv. Mødet drejer sig om overbygningen og overbygningsparathed.

 

Når tilmeldinger er indkommet afholdes møde mellem klasselærerne for 6. klasse, kommende 7. klasses klasselærere og skoleledelsen.

Mødet forberedes, så 6. klasses lærere kan orientere kommende klasselærere om elevernes status både fagligt og socialt.

Specielle forhold omkring enkelte elever eller grupper af elever bliver fremlagt, så der kan tages fornødent hensyn.

 

Flg. kriterier lægges til grund for den endelige klassedeling:

  • Det tilstræbes, at der er en ligelig fordeling mellem kønnene i de nye klasser
  • Det er væsentligt, at de nye klasser kommer til at fungere så harmoniske som muligt både socialt og fagligt.

 

Godkendt af skolebestyrelsen