Skole

Læsevejlederen

På Hårby skole får alle ordblinde og elever med læse- og skrivevanskeligheder tilbudt en bærbar pc/ ipad eller begge dele. De bliver tilmeldt NOTA, som er et digitalt bibliotek, hvor alle undervisningsbøger kan hentes som lydbøger. Skolens læse- og it-vejleder hjælper med at installere LST (læse-skrive-teknologi), som er nødvendige i den daglige undervisning. Det drejer sig om CD-ord, Into-words og Appwriter. Der holdes jævnlige opfølgende kurser i brug af teknologierne. I den daglige undervisning er det klassens lærere, der støtter eleven i LST.

Ordblind på Haarby Skole

Se generelt om ordblind i Assens

Tidlig indsats på Hårby skole:
På Hårby skole bruger vi en ordblinderisikotest allerede i 0.og 1.klasse. Det gør vi, fordi vi ved, at tidlig indsats har stor betydning for elever i risikogruppe for ordblindhed. De elever, der ligger i risikogruppen, giver vi derefter ekstra opmærksomhed i form af ekstra støtte i klassen eller i et forløb hos skolens læsevejleder. Vi følger herefter elevernes læse- og skriveudvikling i tæt samarbejde med forældrene.

Afdækning på mellemtrinnet:
Senere i skoleforløbet bruger vi andre test og den nationale ordblindetest, når vi har brug for at afklare, om en elev er ordblind. Dette sker altid i samråd med forældrene.
Den nationale ordblindetest kan anvendes fra slutningen af 3.klasse. Vi anbefaler dog, at den tidligst anvendes i slutningen af 4.klasse, på dette tidspunkt kan forældre også stille krav om, at få ordblindetestet deres barn.
Med udgangspunkt i elevens udvikling, test og vurderinger fra tidlig indsats og den almindelige undervisning, vurderer vi ved den årlige læringskonference, hvilke elever, der bør testes. Det er altid skolens læsevejleder, der foretager eventuelle indledende test og den nationale ordblindetest. Den nationale ordblindetest kræver bemyndigelse fra forældre og vil altid ske i samråd med forældrene. Testen tager ca. 20 min og foregår på læsevejlederens kontor. Derefter holdes der en samtale med forældre, elev og dansklærer, hvor resultatet gennemgås og der lægges en handleplan for det videre forløb.

Støtte til ordblinde på Hårby skole:
På Hårby skole får alle ordblinde og elever med læse- og skrivevanskeligheder tilbudt en bærbar pc/ ipad eller begge dele.
De bliver tilmeldt NOTA, som er et digitalt bibliotek, hvor alle undervisningsbøger kan hentes som lydbøger.
Skolens læse- og itvejleder hjælper med at installere LST (læse-skrive-teknologi), som er nødvendige i den daglige undervisning. Det drejer sig om CD-ord, Into-words og Appwriter.
Der holdes jævnlige opfølgende kurser i brug af teknologierne. I den daglige undervisning er det klassens lærere, der støtter eleven i LST.

Opfølgning af handleplaner:
Ordblinde elevers læseudvikling følges tæt af elevens lærere og skolens læsevejleder. Det sker i den daglige undervisning, ved jævnlige læsesamtaler med dansklæreren og ved klassekonferencer, hvor læsevejlederen deltager.
Handleplanen for eleven evalueres ved hver skole-hjem-samtale. Det vil typisk være punkter som:
Bruger du dine LST ?
Hvor har du de største udfordringer/ i hvilke fag ?
Får du den hjælp du har behov for ?