Skole

Haarby Skoles mobbepolitik

Haarby Skoles mobbepolik 

Formålet med vores indsats på Haarby Skole er, at få opbygget sociale spilleregler eleverne imellem og få opbygget de enkelte elevers sociale kompetencer, så alle bliver glade for at gå i skole og får optimale muligheder for at lære.

 

Der er tale om en forebyggende indsats, hvor der i klasserne arbejdes med værdier, normer, regler og holdninger, samt en konkret indsats, hvis et barn bliver mobbet.

 

På Haarby Skole, hvor mange mennesker er samlet for at lære, være og arbejde, er det vigtigt, at alle føler sig trygge og godt tilpas.

 Det betyder at:

Vi (elever, forældre og ansatte) viser respekt for hinanden i erkendelse af, at vi alle har ansvar for hinandens velfærd.

Dette opnås bl.a. ved:

 • at have en god omgangstone
 • at færdes roligt på skolens område
 • at udvise respekt for skolens inventar, materialer og miljø
 • at rette sig efter henvisninger

 

Alle ansatte på Haarby Skole er forpligtet til at arbejde for at opbygge sociale kompetencer hos alle børn/unge samt at modarbejde mobning.

 

Vi forventer, at alle forældre støtter skolens bestræbelser på at opbygge positive sociale kompetencer hos alle børn/unge samt modarbejde mobning.

 

 • Vis at du i ord såvel som i handling ikke accepterer mobning.
 • Vis interesse for dit barns skolegang.
 • Lyt aktivt, når dit barn fortæller om skolen.
  Spørg hvordan det går i skolen.
  Spørg specifikt, så du får et mere udførligt svar.
 • Vær aktiv i rollen som forælder. Kom til de møder skolen indkalder til.
 • Drøft på et af de første forældremøder og løbende, hvordan forældregruppen vil forholde sig til mobning, og drøft hvilke værdier i forhold til børnenes opførsel I har i forældregruppen.
 • Kom til de sociale arrangementer, der er i klassen. Det er vigtigt, at forældregruppen fungerer sammen.
 • Vær ikke tilbageholdende med at tage kontakt til dit barns lærer/pædagog, hvis der er noget dit barn er ked af.
 • Fortæl skolen, hvis du synes, du ser noget, der ligner mobning, eller hvis du registrerer, at dit barns væremåde og omtale af kammerater viser tegn på mobning.
 • Lad dit barn tage klassekammerater med hjem.
 • Når dit barn får en ny siddeplads i klassen, er det en god idé at invitere den nye side-kammerat med hjem.
 • Inviter alle (eller f.eks. drenge/pigegruppen) med til dit barns fødselsdag.

 

Hvad gør skolen for at forebygge mobning og udvikle børnenes sociale kompetencer?

 

 • Jævnlig evaluering af samværsreglerne.
 • Fokus på om gårdvagtsordningen fungerer optimalt.
 • I klassens time er de sociale relationer eleverne imellem et fast emne i alle klasser.
 • Der kan bl.a. arbejdes med "Trin for trin" fra bh. klassen og op.
 • Arbejde med konfliktløsning, rollespil, elev-samtaler m.m.
 • Samarbejde på tværs af klasser, ml. lærere og pædagoger m.fl.
 • Debat om emnet i elevrådet, skolebestyrelse og Pædagogisk Råd

 

Klassemøder/klassens time.

"Klassemøder" er en udbredt metode på skolen. Målet med at holde klassemøder er, at børnene får lært at respektere hinanden. På klassemødet vedtages forskellige regler for klassen, og der arbejdes ud fra de samværsregler, der gælder for hele skolen.

I en positiv atmosfære arbejder man på at løse de problemer, som børnene synes er problemer. Forskellige episoder tages op, bearbejdes og, der handles derefter.

Det er vigtigt, at børnene tør fortælle, hvad de er glade for/kede af, at de tør fortælle hinanden, hvad de vil være med til, og hvad de ikke vil være med til.

De skal lære at lytte til hinanden, så de bedre kan forstå hinanden, så de er i stand til at handle ordentligt overfor hinanden, så de kan være gode kammerater.

Møderne vil i forskellige perioder handle om forskellige temaer.

 

Hvad gør skolen, hvis vi observerer mobning?

 Uanset, hvem der konstaterer, at der foregår mobning i en klasse, skal det stoppes.

 Planen er en flerpunkts plan, hvor en eller flere punkter kan benyttes samtidig, eller indenfor meget kort tid, og stopper naturligvis, når problemet ophører.

 •  Klassemøde/r, hvor problemet afdækkes.
 • Klasselærer og kontaktpædagog/lærerteam mødes for at drøfte situationens omfang og for at tilrettelægge den konkrete plan for at stoppe mobningen.
 • Skolen tager kontakt til de berørte børns forældre og samarbejder om at løse problemet.
 • Der afholdes samtaler med alle børn i klassen, for at få så præcist et billede af problemet som muligt.
 • Skolen afholder enkelt og fælles samtaler med de berørte børn.
 • Skolepsykologen, sundhedsplejersken eller andre kan inddrages, og har eventuelt samtaler med mobber og mobbeoffer.
 • Mobberen adskilles fra klassen i de perioder på dagen, hvor de ikke er under konstant opsyn (som i timer og til samling).
 • Mobberen kan bortvises fra skolen i en afgrænset periode.
 • Mobberen kan evt. anbefales et skoleskift.

Hvad er mobning?

 • Der er tale om mobning, når en eller flere personer gentagne gange - og over længere tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer, og ofte i en situation, som man ikke kan forlade.
 • Mobning kan være aktiv og synlig i form af fysisk forfølgelse, råb, slåskampe.
 • Mobning kan være passiv og "usynlig" uden ord, den tavse udelukkelse.
 • Ofte er parterne i konflikten ikke lige stærke. Den ene part er konstant underlagt den/de andre.
 • Offeret har svært ved at forsvare sig overfor den eller de, der angriber.
 • Selvom det er mobberen og ikke den mobbede, der udgør problemet, kan mobning medføre store sociale problemer for begge parter.

 

På Haarby Skole accepterer vi ikke mobning.

Hvis vi alligevel opdager, at et barn bliver mobbet, stopper vi det.

 Vi forebygger mobning, så alle børn og unge trives og kan lære noget i trygge rammer.

 Dette dokument beskriver kort, hvad vi gør, og hvad I kan gøre, for at modvirke mobning, og for at få opbygget sociale kompetencer hos alle børn og unge på Haarby Skole.

 

Vi kommer kun mobning til livs, hvis vi i fællesskab gør en indsats.

 

Når vi skriver skolen, menes der både undervisningsdelen og fritidsdelen (SFO).