Skole

Princip for fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik

Princip for fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik:

 

Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden.

Formål:

Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden skal bidrage til skoledagens variation, understøtte elevernes faglige, personlige og sociale udvikling og styrke sammenhængskraften på skolen.

 

Skolen tilstræber at mærkedage og højtider fejres i fællesskab.

 

Skolen tilstræber at alle elever tilbydes fællesarrangementer på og uden for skolen som en naturlig del af ”Åben Skole”. Det kunne f.eks. være teaterforestillinger, musikoplevelser, virksomhedsbesøg og faglige ekskursioner.

Skolen tilstræber at holde morgensamling/morgensang for I og M afdelingen.

 

Ekskursioner og lejrskoler.

Formål:

På Haarby Skole ser vi en stor værdi i, at vores elever får alsidige oplevelser, bl.a. gennem ”ud af huset aktiviteter”. Alle vores ekskursioner, lejrskoler og skolerejser har både et fagligt og et socialt formål, der beskrives for hver enkelt tur.

For 3. årgang arrangeres en hyttetur i lokalområdet med to overnatninger.

For 7. årgang arrangeres en lejrskole med fire overnatninger.

For 9 årgang arrangeres en skolerejse med 2 overnatninger. Denne tur kan være både inden- som udenlands. For valghold i U afdelingen kan der være studietur/tematur med op til fire overnatninger.

 

Økonomi:

Skolen lægger personale til ved alle ture ud af huset.

Skolerejser, Studie/temature er forældrebetalte, og det er frivilligt for eleverne at deltage.

Lejrskoler er betalt af skolen og betragtes som en del af undervisningen. Da er mødepligt for alle elever. Skolen kan jf. styrelsesvedtægten for Assens Kommunale skolevæsen opkræve et beløb til dækning af forplejning.

Skolerejsen på 9. årgang er for hele klassen og det er på trods af, at det er frivilligt at deltage skolens intention, at alle elever deltager.

Skolerejsen skal ses som et kulturelt, socialt og fagligt supplement til den daglige undervisning. Klassen kan evt. selv tjene penge til turen på forskellig vis. Her forventes det at alle deltager i indtjeningen. De penge, der tjenes går i en fælles pulje og er dermed ikke personlige.

Niveauet for omkostningerne aftales på et forældremøde. Den endelige tilkendegivelse om deltagelse sker gennem personlig tilmelding.

 

Praktik og brobygning.

Formål:

Praktik og brobygning skal i videst muligt omfang bidrage til at gøre eleverne klar ungdomsuddannelse.

 

Skolen tilstræber at alle elever kommer i brobygning/uddannelsespraktik i 8. klasse.

 

Individuelle praktikforløb kan anvendes i 7., 8. og 9 årgang som del af en individuelt planlagt pædagogisk program.

 

Skolen tilstræber at støtte eleverne og inddrage forældrene i at finde og vælge relevante praktiksteder og brobygningsforløb.

 

 

Haarby Skole d. 8.8.2016