Skip til hoved indholdet
    Hjem Skole Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen

Formand:

Mette Bang 

Øvrige forældrerepræsentanter:

- Michel Kronbæk

- Linda Skov

- Elsebeth Lejre

- Christian Lund

- Paw Christiansen

 

Ledelsesrepræsentanter:

- Birgitte Dilau Sørensen

- Morten Wettergren

 

Medarbejderrepræsentanter:

- Anette Rifsdal

- Helle Rasmussen

Referater fra skolebestyrelsesmøderne

Skolebestyrelsesmøde Haarby Skole

Tid:                  Torsdag d. 17. august kl. 17.30 – 19.30  

 

Sted:                 I personalerummet 

 

Inviterede: Mette Bang, Christian Lund, Sanni Larsen, Mette Nørgaard, Elsebeth Lejre, Paw Christiansen, Linda Skov, Birgitte Dilau Sørensen, Morten Wettergren, Anette Rifsdal, Ditte Michelsen

 

Afbud fra: Sanni Larsen samt Morten Wettergren

 

Ordstyrer: Christian Lund           

 

1.         Godkendelse af dagsorden - 5 min

             Dagsorden godkendt  

 

2.       Status ansættelser og ansættelsesudvalg – 5 min 

                     Naturfagslærerstillingen er besat og starter 1. oktober.

                     Der afholdes samtaler til pædagogmedhjælperstillingen på onsdag

                     Der er pt. slået en stilling op som tysk, engelsk og dansklærer.
                     Christian og Elsebeth deltager i ansættelsesudvalget til tysk, engelsk og dansklærere                    

 

3.       Status på punkterne vedr. Trafik, byggeri og legeplads – 10 min 

              Lyssignalerne er sat op, men ikke sat i funktion. Trafiklærerne skal på kursus i
              september og der udarbejdes derefter plan for proces og tidsplan for opstart af
              skolepatrulje samt princip for trafik og sikker skolevej.

 

              Der er opstartsmøde på tirsdag ift. udviklingsplan for skolen ift. ansøgning m. café og
              renovering af sløjd og håndarbejde mm.

 

              Legeplads – Birgitte indkalder udvalget til opstartsmøde

 

4.       Dialogmøde 7. november, formøde, idéer til indhold mm.  -  10 min

                    Forslag til indhold: Trivsel og læring – skolevægring, sociale medier, forebyggelse, ro i
                    klasseværelset, fordybelse, skæld ud 

 

5.       Opfølgning plan præsentation af SKB på forældremøder – 10 min

            Mette reviderer oplæg til orientering til forældremøder og sender ud. Input fra sidste
            SKB – møde:  Kommunikationsprincippet, de faste traditioner, info om bestyrelsesvalg
            forskudt valg og bestyrelsesarbejdet, mobilpolitikken, aktuelle emner f.eks. trafik og
            legeplads og lejrskole ingen forældrebetaling udover kost.

 

                          0.klasserne – Sanni
                          1. klasserne – Linda
                          2. klasserne – Elsebeth
                          3. klasserne Mette N
                          4. klasserne – Mette B
                          5. klasserne – Paw

                           6. A – Elsebeth og Mette N
                           6.B – Sanni
                           7. klasse – Christian
                           8. klasserne – Elsebeth
                          9. klasserne – Paw

                         
                           Lærerne kontakter SKB – medlemmerne ift. datoer og tidspunkt. Hvis der er behov for
                           byt aftales indbyrdes og lærerne får besked.            

 

6.       Status økonomi – 5 min 

             Der forventes et underskud. Der regnes pt. ift. et mere præcist tal

             

 

7.       Forventningsafstemning, fokusområder, mål og årshjul for SKB -  15 min 
             
Herunder datoer for SKB – møder næste skoleår
              Bilag: Udkast til dynamisk årshjul for 2023 2024

              Der arbejdes videre på årshjulet på næste møde8.       Planlægning af møde m. personale og SKB ift. princip skolehjemsamarbejde –  30 min

             Bilag: Nuværende princip for skolehjemsamarbejdet
             Hvad har forældre brug for viden om?
             Gruppearbejde med arbejdsspørgsmål og opsamling i plenum. Målet med fællesmødet
             er at samle input til det videre arbejde med at styrke skolehjemsamarbejdet og
             revidere principperne.    
             Forslag til arbejdsspørgsmål sendes til Christian, Mette B og Birgitte senest 30. august
             Derefter udarbejdes endelige arbejdsspørgsmål til lærermødet.
            

 

9.       Opstart proces omkring forskudt valg til SKB foråret 2024 – 10 min 

             Næste skridt er at få overblik over de overordnede rammer og hvem, der er på valg.
             Derefter laves proces og tidspunkt.

 

          

10.   Punkter til næste skolebestyrelsesmøde d. 19. september – 5 min  

     Status princip omkring vikardækning
    Videre arbejde ift. proces og forløb omkring princip for skolehjemsamarbejdet

     Status og videre arbejde med Årshjul, forskudt valg mm. 

11.   Eventuelt – 10 min 
            
Ingen input  

 

12.   Underskrivelse af dagens referat – 5 min 

 

Skolebestyrelsesmøde Haarby Skole 

 

Tid:                      Onsdag d. 17. januar kl. 17.30 – 19.30   

 

Sted:                   I 8.A’ s klasselokale  

 

Inviterede: Christian Lund, Linda Skov, Mette Bang, Mette Nørgaard, Elsebeth Lejre, Paw Christiansen, Morten Wettergren, Sanni Larsen, Morten Thorndal, Anette Rifsdal, Ditte Michelsen, Birgitte Dilau Sørensen, Luna Naamansen 8.A, Amalie Ottosen 8.A 

 

Afbud:  Paw Christiansen, Ditte Michelsen, Linda Skov, Elsebeth Lejre

 

Ordstyrer:  Morten Torndahl 

 

1.       1630 – Godkendelse af dagsorden - 5 min  

 

 

Dagsorden godkendt

               

2.       1631 –  Nyt fra elevrådet - 20 min  

 

Elevrådet har talt om nye møbler, især stole. Det er et stort ønske, at der bliver indkøbt nye til afdeling U.

Der er også et problem med varme/kulde-styringen i klasselokalerne på U. Ledelsen taler med teknisk service omkring problemstillingerne.

SFO-børnene larmer om eftermiddagen når de bruge ”Røde plads”, hvilket er forstyrrende, når de store elever arbejder der.

Pauserne fra 14.10 – 14.20 er for korte. Ønsket fra elevrådet er denne pause bliver på tyve minutter. Da de til minutter ofte bliver brugt til undervisning.

Mange elever ønsker at Caféen varierer tilbuddet i 10-pausen, så det ikke altid er de samme boller. Dagens bolle/sandwich kunne så komme på menü-planen. Ros til caféen for at holde priserne på pizza-slices nede.

Vikarerne må meget gerne være fagligt dygtigere og der må meget gerne tages hensyn hvilke vikarer der er gode til at håndtere de forskellige klassers udfordringer.

Belysningen må gerne forbedres på toiletterne. Det er svært at se derude.

 

Elevrådsrepræsentanterne opfordres til at holde møde med Morten eller Birgitte.

 

 

  

3.       1632 – Princip om vikardækning – 20 min 

             Bilag – data fra fælles elevrådsdag d. 14. december 2023

                       - Sidste udkast med noter for vikardækning  

 

Der nedsættes et arbejdende udvalg med repræsentanter fra forældrene, ledelsen og lærerne.

Mette Nørgaard, Morten Wettergren plus en lærerrepræsentant deltager. Morten melder en møde dag ud.

 

 

4.       1633 – Næste skridt princip for skolehjemsamarbejdet - 15 min

 

Tages op på næste møde. Her nedsættes et udvalg bestående af forældrerepræsentant.

 

5.       Status på økonomi og budget for 2023 og 2024 – 5 min  

 

Der har været mange reguleringer sidst på året, hvilket betyder at regnskabet ender med et lille overskud for 2023.

                          

                         

Elevrådet deltager i punkterne frem til dette punkt

 

 

6.       1634 – Status på punkterne vedr. Trafik, byggeri og legeplads – 5 min  

             Trafik:  intet nyt

             Byggeri:   Der bliver ikke bevilliget penge til skolerne i 2024

            Legepladsen:    Intet nyt

 

            

7.       1635 – Ansættelsesudvalg barselsvikariat børnehaveklasseleder – 5 min  

 

Udvælgelse af kandidater den 24. januar kl. 15.30

Samtaler den 29. januar 2024

Christian deltager

              

             

8.       1636 – Videre arb. omkring forskudt valg til SKB foråret 2024 – 15 min 

 

Birgitte og Christian arbejder videre med dette

         

9.       1637   -  Princip for 7. klassedeling – 15 min  

               Bilag: Nuværende princip for 7. klassedeling   

 

Princippet bibeholdes med sin nuværende ordlyd.

  

10.   1638 - Punkter til næste skolebestyrelsesmøde d. 22. februar – 5 min    

 

Videre arbejde med årshjul, timefordelingsplan og dagsstruktur, princip for vikardækning og skolehjemsamarbejde samt forskudt valg  

            

    

11.   1639 - Eventuelt – 5 min  

 

Spørgsmål omkring rengøringen besvaret

 

12.   1640 – Underskrivelse af dagens referat – 5. min   

Haarby Skole
Sportsvej 16
5683 Haarby

Telefon: 64 74 76 60

Nyttige links